UAHC

Operation Rädda Femman

Posted:   |  More posts about chamsi femman hus punkhuset chamsi stålars

NoMoney NoPunk! Support Femman!

femman

English below

OPERATION RÄDDA FEMMAN

Föreningen Ett Fritt Kulturhus i Uppsala bildades 2017 med målsättningen att skapa ett autonomt kulturhus i Uppsala. Resultatet blev Kulturhuset Femman. Sedan dess har otaliga spelningar och sammankomster arrangerats i våra lokaler. Femmans existens är nu allvarligt hotad och det vill vi åtgärda.

FEMMAN BEHÖVER PENGAR

Våra lokaler kostar mycket pengar. Den största delen av kostnaderna täcks av att flera rum hyrs ut som replokaler och ateljéer. Resten har finansierats med hjälp av medlemsavgifter. Den strategin har fungerat väl under lång tid. Tidigare år har ständiga arrangemang på Femman genererat nya medlemmar och gett tidigare medlemmar skäl att förnya sina medlemskap. Sedan mars i år har det inte varit några arrangemang alls, då vi inte velat bidra till smittspridningen. I år har vi därför fått betydligt färre medlemmar än tidigare.

De senaste 7 månaderna har föreningen gått back ekonomiskt. Vi har en ekonomisk buffert men den är på väg att ta slut. Nu befinner vi oss i en situation där vi under första kvartalet 2021 helt enkelt inte kommer att kunna betala hyran om vi inte får in mer pengar.

Vi hoppas att läget i samhället kommer att förändras och att vi klarar av att hålla föreningen flytande fram tills dess. För att göra det behöver vi hjälp. Därför har vi tagit till två åtgärder som gör det lätt för dig som blivande, gammal eller nuvarande medlem att hjälpa oss se till att Kulturhuset Femman kan finnas kvar även i framtiden.

HUR DU KAN HJÄLPA TILL

Bli medlem! Vi har gjort det möjligt att köpa medlemskap för 2021 redan nu. Det är det enskilt mest effektiva sättet du kan hjälpa oss på. Trots att vi inte kan säga hur nästa år kommer att bli hoppas vi att ni som kan och vill hjälpa oss gör det redan nu. Medlemskap kostar 100 kronor per år.

Det är nu också möjligt att donera pengar via vår hemsida. Om du vill hjälpa till men inte bli medlem, eller hjälpa till med mer eller mindre än kostnaden för ett medlemskap kan du göra det här: https://www.khusuppsala.org/become-a-member

VAD HÄNDER SEN?

Styrelsen kommer att fortsätta arbeta intensivt med målet att säkerställa Femmans överlevnad. Fler åtgärder kommer att göras för att förbättra föreningens ekonomi. Vi kommer bland annat att hyra ut mer av våra gemensamma utrymmen. Första målet är att säkerställa en budget för att klara 2021. Om vi når dit kommer vi att ta bort möjligheten att donera pengar. Vi kommer att posta uppdateringar om hur arbetet fortlöper.

Styrelsen för Ett Fritt Kulturhus i Uppsala


OPERATION SAVE FEMMAN

The organization Ett Fritt Kulturhus i Uppsala was formed in 2017 with the goal of creating an autonomous cultural center in Uppsala. The result was Kulturhuset Femman. Since then, countless concerts and events have been hosted in our space. Femman’s existence is now greatly threatened, and we want to fix this.

FEMMAN NEEDS MONEY

Our facilities are expensive to maintain. The majority of the costs are covered via subletting several rooms as practice spaces and art studios, and the rest are financed with the help of membership fees. This strategy has functioned well for quite a while; in previous years, recurring events at Femman have attracted new members and given previous members reason to renew their memberships. However, we have not hosted any events since March of this year, as we have not wanted to contribute to the spread of COVID-19. As such, we’ve attracted many fewer members than in previous years.

Over the previous 7 months, the organization’s economic situation has become dire. We have a financial buffer, but it is becoming increasingly depleted. We now find ourselves in a situation where we simply will not be able to pay our rent for the first quarter of 2021 if we don’t bring in more money.

We hope that the situation in society will soon improve and that we can manage to keep the organization afloat until then. To do so we will need help, and so we have taken two measures that make it easy for you as a potential, former or current member to help us ensure that Kulturhuset Femman can continue to exist in the future.

HOW YOU CAN HELP

Become a member! We have made it possible to purchase memberships for 2021 now. This is the single most effective way that you can help. Even though we can’t predict what next year will look like, we hope that those who can and want to help us do so now. Membership costs 100 kronor per year.

It is now also possible to donate money via our homepage. If you would like to help without becoming a member, or help out with either more or less than the cost of a membership, you can do so here: https://www.khusuppsala.org/become-a-member

WHAT IS GOING TO HAPPEN?

The board will continue to work intensively toward our goal of ensuring Femman’s survival. Several measures will be implemented to improve the organization’s finances. Among other things, we are going to sublet more of the common areas in our space. The first goal is to safeguard a budget that will get us through all of 2021. If we reach this goal, we will remove the possibility of donating money on our homepage. And of course, we will continue to post updates regarding the ongoing situation.

-The board of Ett Fritt Kulturhus i Uppsala

(fotograf Mikael Lindqvist)